బహినాబాయి (1628 -1700)

బహినాబాయి

Aug 22, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధపరమేశ్వరుడు” తొమ్మిదవ భాగం

“చరిత్రలో ప్రబంధపరమేశ్వరుడు” తొమ్మిదవ భాగం

Aug 20, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు” ఎనిమిదవ భాగము

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు” ఎనిమిదవ భాగము

Aug 13, 2015

గంగాసతి

గంగాసతి

Aug 8, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు ఏడవభాగము

చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు ఏడవభాగము

Aug 6, 2015

వెలుగు నీడలు

వెలుగు నీడలు

Aug 4, 2015

మానవత్వ వర్ణన ప్రతిభాశాలి ఐ.వి.ఎస్. అచ్యుతవల్లి

మానవత్వ వర్ణన ప్రతిభాశాలి ఐ.వి.ఎస్. అచ్యుతవల్లి

Aug 3, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 6

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 6

Jul 30, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 5

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 5

Jul 23, 2015

ఓ వెంగళప్పా...

ఓ వెంగళప్పా...

Jul 22, 2015

కన్ హొపాత్ర – మరాఠీ

కన్ హొపాత్ర – మరాఠీ

Jul 21, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 4

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 4

Jul 16, 2015

మమకారం

మమకారం

Jul 14, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 3

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 3

Jul 9, 2015

అక్క మహాదేవి

అక్క మహాదేవి

Jul 8, 2015

హరిశ్చంద్రుడు

హరిశ్చంద్రుడు

Jul 6, 2015

నిశ్శబ్ద సాయం...

నిశ్శబ్ద సాయం...

Jul 4, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 2

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 2

Jul 2, 2015

వంశీకుంజం

వంశీకుంజం

Jun 29, 2015

చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు

శ్రీమన్నారాయణుడు క్షీరసాగరముపై, శేషతల్పమున శయనించి చిదానంద రూపుడై సృష్టి వైచిత్ర్యాలను పరికిస్తున్నాడు. మూలకారణంబొక్కడే అయినా అనేకానేక రూపాలు.

Jun 25, 2015