నిన్ను మరచిపోవాలని...

నిన్ను మరచిపోవాలని...

Feb 12, 2020

సాధ్యమే

సాధ్యమే

Jul 25, 2019

ఒక్కక్షణం

ఒక్కక్షణం

Jul 9, 2019

యోగా డే

యోగా డే

Jun 21, 2019

అవకాశవాదులు

అవకాశవాదులు

Jun 1, 2019

ఓ కార్మికుడా..!

ఓ కార్మికుడా..

May 1, 2019

కోపం ఓపిక

నువ్వు ఎప్పటికీ ఒంటరివి కావు. నీకంటూ కొందరు అండగా ఉంటారు....

Apr 17, 2019

మరిచిపోకు మిత్రమా...

మరిచిపోకు మిత్రమా...

Mar 16, 2019

మాట విలువ

మాట విలువ

Mar 15, 2019

పూసిన పువ్వు.. పండిన పండు...

పూసిన పువ్వు.. పండిన పండు...

Mar 11, 2019

కోపం.. ఓపిక

నీలోని కోపాన్ని నువ్వెన్ని సార్లు బయటికి విసిరేసినా అది ఎంతో ఓపికగా నీ దగ్గరే పడి ఉంటుంది.

Mar 9, 2019

రూపాయి

రూపాయి

Mar 5, 2019

మనిషి జీవితం

మనిషి జీవితం

Feb 28, 2019

మౌనం

మౌనం

Feb 26, 2019

ఓ మంచి జీవితం

ఓ మంచి జీవితం

Feb 19, 2019

అమాయకత్యం.. మంచితనం...

అమాయకత్యం.. మంచితనం...!!

Feb 15, 2019

ఆకలి

ఆకలి

Feb 7, 2019

మంచి

మంచి

Feb 5, 2019

వివేకం లేని జ్ఞానం

వివేకం లేని జ్ఞానం

Feb 4, 2019

జీవితంలో ఎప్పుడైనా

జీవితంలో ఎప్పుడైనా

Jan 31, 2019