శ్రీ శోభకృత్!

శ్రీ శోభకృత్!

Mar 21, 2023

గుండే తడిమితే గుర్తుకొస్తావు..

కనిపించనంత దూరంగ ఉన్నా, నీ జ్ఞాపకం మిగిలుందిలే...

Feb 14, 2023

ఐ లవ్ యూ.. ఇన్ ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజస్

నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా...............తెలుగులో... ముజే తుమ్ సే ప్యార్ హై.............హిందీలో.........

Feb 13, 2023

ప్రేమికుల రోజున ఏ రంగు గులాబి ఇవ్వాలి..

ప్రేమికులరోజు ప్రేమించే వారికి ఆ ప్రేమని తెలియచేయాలనుకుంటున్నా..

Feb 13, 2023

మా చిన్ననాటి భోగి!

మా చిన్ననాటి భోగి!

Jan 12, 2023

కులం!

కులం!

Dec 15, 2022

లోపలి మనిషి!

లోపలి మనిషి!

Oct 17, 2022

సవ

సవ

Oct 17, 2022

ఆదివారపు అవసరాలు

ఆదివారపు అవసరాలు

Sep 10, 2022

ఓ బొజ్జ గణపయ్యా...!

ఓ బొజ్జ గణపయ్యా...!

Sep 3, 2022

జ్ఞాన జ్యోతి!

జ్ఞాన జ్యోతి

Aug 18, 2022

పూలవనం

పూలవనం

Aug 9, 2022

విరహ గీతం!

విరహ గీతం!

Jul 2, 2022

ఏది బాగుంది

ఏది బాగుంది

Jun 16, 2022

నా‘వ’ఛాయ

నా"వ"ఛాయ

Jun 14, 2022

ఏది ఎటు

ఏది ఎటు

Jun 11, 2022

అనిశ్చితం

అనుభవం అంతమైపోతుంది జ్ఞాపకం ఆవిరైపోతుంది ఆఖరికి కాయం ఒక రోజు చల్లబడిపోతుంది

Jun 9, 2022

శిశిరోత్సాహం

దివి భువి ఏకం చేసేటంతటి ఉత్సాహం నిత్యం నీ తోడు ఉండాలంటే...

Jun 4, 2022

గమన నిర్దేశం

వర్ణాలు వెలిసి నిర్జీవమైనను కూచిక గొంతెత్తి గర్జంచేను వర్ణాలపై ఇలా... !!

Jun 1, 2022

ఇంపు కోసం

నాకో గుప్పెడు గాలి కావాలి...

May 20, 2022