నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

నాకెంతో సంతోషం కలిగింది. వెంటనే ఆయనకు దూరంగా జరిగి చప్పట్లు కొట్టేశాను.

Nov 8, 2013

అమ్మ పిలుపు

ఆలయం లోంచి బయటకు వచ్చాననిగాని, కొండ దిగుతున్నాననీ గాని వాడికి తెలియదు.

Nov 1, 2013

ఎర్రకలువ!

మాట్లాడి పంపించేసి కనకమ్మని కాసేపు వుండమని సైగ చేసింది

Oct 28, 2013

అమ్మ పిలుపు

"తాతయ్యా! నువ్వు చేసినవన్నీ చూశాను

Oct 25, 2013

అమ్మ పిలుపు

క్లాసు క్లాసంతా ఆశ్చర్యంగా ఆ బెంచీ వంకే చూస్తున్నారు

Oct 18, 2013

నేను టామీని కాను

"ఛీ! పో! అస్తమానం నా వెనకాలే ఒస్తావేంటీ? వెళ్ళు!

Oct 17, 2013

అవ్వ-కాకి

అవ్వ రొట్టెను కాకి ఎత్తుకుపోయింది..గొడ్డలి చెట్టును కొట్టేయనంది.. ఎలుక గొడ్డలిని

Oct 15, 2013

అమ్మ పిలుపు

ప్రాణవాయువు బాగా ఎక్కువగా వుంది. అంటే సుమారు

Oct 11, 2013

అమ్మ పిలుపు

"నీకేం భయం లేదు. నేనున్నాను. ముందుకురా!"

Oct 4, 2013

కండక్టర్ సుందరం

ప్రయాణం చేసింది కాలేజీలో చదివిన మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే.

Oct 1, 2013

అమ్మ పిలుపు

కనకయ్య పక్కనే కూర్చుని వాడితో కలిసి

Sep 27, 2013

అమ్మ పిలుపు

సొరంగంలోకి వెళ్ళాడేమోనని ఆయన భార్య అనుమానించింది

Sep 20, 2013

అమ్మ పిలుపు

సీతానగరం ఊరు చిన్నదీ కాదు. అలాగని పెద్ద పట్నమూ కాదు.

Sep 13, 2013

చీకటి ఊబి

ప్రీతమ్ సింగ్ డొక్కుమొహం కళ్ళముందు కదిలింది

Sep 6, 2013

కథ కంచికి

దానికి కారణం అతని భార్యామణి భానుమతి రోజు

Sep 3, 2013

జారిన మల్లెలు

అమ్మా, అన్నం పెట్టు. మళ్ళీ వెంటనే ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోవాలి.

Aug 30, 2013

నాలోని నేను

శ్రీవారినీ, పిల్లలనీ ఆఫీసుకీ స్కూళ్ళకీ పంపించేసి

Aug 26, 2013

లేచిరా తల్లీ

వాళ్ళు వెళ్ళగానే తలుపు ధబాల్న వేసి గడియ పెట్టింది పార్వతి.

Aug 23, 2013

సూసైడ్-నోట్

ఈ సమస్యలనేవి మనిషి నే తన కంట్రోల్ లో చేసుకొని తను చెప్పినట్లు ఆడిస్తున్నాయి.

Aug 20, 2013

మరో మృగం

నెమ్మది నెమ్మదిగా పయనిస్తున్న మార్తాండుడు

Aug 17, 2013