అనసూయ

ఆలోచిస్తోంది అనసూయ. తనలో తనే తెగ మధనపడుతోంది. మనసులో....

Mar 7, 2017

దేశ వంచితులు

రమ తల మీదుగా కప్పుకున్న రజ్జాయిలో కుళ్లి కుళ్లి యేడుస్తోంది

Mar 7, 2017

అవును వాళ్ళు క్షమిస్తారు 

పెద్ద గా కుయ్యి  కుయ్ మని   పెట్రోలింగ్ వాన్ పోలీస్ వాన్  వెనకే పోలీస్ జీపు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆగాయి సిఐ రాజారావు

Mar 7, 2017

రాజీ

వెడదామా అంది శ్రావణి భర్తనుద్దేసించి. మాట్లాడలేడతను

Mar 6, 2017

లేని దయ్యాలు (కథ)

లేని దయ్యాలు

Jan 3, 2017

మోసకారి గంగన్న

మోసకారి గంగన్న

Dec 30, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 41వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 41వ భాగం

Oct 27, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 40వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 40వ భాగం

Oct 20, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 39వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 39వ భాగం

Oct 14, 2016

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 38వ భాగం

“అజ్ఞాత కులశీలస్య..” 38వ భాగం

Oct 9, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 37వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 37వ భాగం

Sep 30, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 36వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 36వ భాగం

Sep 22, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 35వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 35వ భాగం

Sep 15, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 34వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 34వ భాగం

Sep 8, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 33వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 33వ భాగం

Sep 1, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 32వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 32వ భాగం

Aug 26, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 31వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 31వ భాగం

Aug 18, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 30వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 30వ భాగం

Aug 11, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 29వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 29వ భాగం

Aug 4, 2016

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 28వ భాగం

‘‘అజ్ఞాత కులశీలశ్య….” 28వ భాగం

Jul 28, 2016