చదువు

చదువు

Oct 8, 2020

నేను

తీరం చేరని అల నేను నేలని తాకని చినుకు నేను

Oct 6, 2020

పల్లకి

ప్రాణ సఖుడె నా కోసమై పంపినాడు పల్లకీ యన హృదయమ్ము జల్లుమనియె

Sep 29, 2020

కరోనా జర టైరోనా

కరోనా జర టైరోనా

Sep 21, 2020

మగువ

మగువ

Sep 18, 2020

ఈ క్షణమెంతో హాయి

ఈ క్షణమెంతో హాయి

Sep 12, 2020

పరిష్కారం ఎప్పుడో..?

ఏంటో అడుగలా బయటెట్టాలంటే పట్టపగలే భయం...

Sep 8, 2020

గురువే దైవం

గురువే దైవం

Sep 5, 2020

గురువు

గురువు

Sep 5, 2020

'రైతు' నానీలు

'రైతు' నానీలు

Sep 4, 2020

నేటి కవిత్వం

నేటి కవిత్వం

Sep 1, 2020

కాలం నీడలో..

కాలం నీడలో..

Aug 29, 2020

ఇంకా ఊబిలోనే...!

ఇంకా ఊబిలోనే ఉండిపోయిండు...

Aug 28, 2020

ప్రేమ ఒక యుద్ధం...

ప్రేమ ఒక యుద్ధం

Aug 21, 2020

ప్రేమకి హారతవ్వనా

ప్రేమకి హారతవ్వనా

Aug 13, 2020

జీవిత సత్యం

జీవిత సత్యం

Aug 7, 2020

అలకకో లేఖ...

అలకకో లేఖ...

Aug 3, 2020

రాతిగుండెగల తాజమహల్!

రాతిగుండెగల తాజమహల్!

Jul 30, 2020

మా'నవ'త్వం

మా'నవ'త్వం

Jul 28, 2020

అనంతాల అనుభూతి

అనంతాలలో నువ్వు అర్దంతెలీని దూరంలో నేను ఒంటరిగా....

Jul 24, 2020