నా అన్నవారే లేని పుడక

నా అన్నవారే లేని పుడక

May 24, 2021

ఎవరికి వారే యమునా తీరే

ఎవరికి వారే యమునా తీరే

May 21, 2021

ప్రతినాయకులే

ప్రతినాయకులే

May 20, 2021

కరోనా కరోనా ఏం చేస్తావ్ అని అడిగితే

ఢిల్లీ లాంటి ప్రదేశాల్లో కూడా కాలుష్యం తగ్గించాను.

May 20, 2021

ఆకాశమంత

ఆకాశమంత

May 17, 2021

ఇంటింటి రామాయణం

ఏదీ…మారలేదు.

May 17, 2021

డబ్బు చెబుతుంది

అందరినీ మరిచి నన్ను సంపాదించమని

May 17, 2021

మసులుకో...

ఈ గుంజాట ఇంకెన్ని రోజులో

May 15, 2021

నిర్ణయం నీదే

గాంధీ ఆస్పత్రి ఎదురుగా..!

May 13, 2021

ఊరు నిదరోయింది

పట్టపగలేనట్టనడివీధిన

May 13, 2021

కూలిపోతున్నారు

అండగా ఉన్నాం... భయం వీడి పోరాడండి

May 13, 2021

చీలిక

చీలిక

May 12, 2021

ధైర్యమే ఆయుధం

ధైర్యమే ఆయుధం

May 11, 2021

మనుగడ ఎక్కడ?

మనుగడ ఎక్కడ?

May 10, 2021

అమ్మ అను పిలుపు తప్ప..

అమ్మ అను పిలుపు తప్ప..

May 9, 2021

శ్మశానపు వాకిలి

శ్మశానపు వాకిలి

May 8, 2021

మన ఆనందం ప్రకృతి

మన ఆనందం ప్రకృతి

May 5, 2021

చెమట చుక్కలు

చెమట చుక్కలు

May 1, 2021

ముందుచూపేది?

ముందుచూపేది..

Apr 30, 2021

ఉదయపు కల...

ఉదయపు కల...

Apr 29, 2021