పిచ్చుకమ్మా!

pichuka telugu kavithalu

Mar 23, 2021

ఆమె "అనంతం"

ఆమె "అనంతం"

Mar 19, 2021

చిత్రం బహుముఖ పత్రం

చిత్రం బహుముఖ పత్రం

Mar 17, 2021

 ఏముంది పల్లెల్లో

 ఏముంది పల్లెల్లో...

Mar 16, 2021

ఆడపిల్లనని

ఆడపిల్లనని

Mar 15, 2021

ప్రకృతి ప్రతిరూపమేగురవేసే విజయకేతనం

ప్రకృతి ప్రతిరూపమేగురవేసే విజయకేతనం

Mar 13, 2021

భారతీయత

అవును నేను భారతీయు...ని !! బ్రతుకు తెరువులో ఉన్న ఆడంబరాలకై దేశం దాటాను !!

Mar 12, 2021

ఒంటరితనం

ఒంటరితనం

Mar 12, 2021

మహిళా మొగ్గలు

మహిళలు సకలరంగాల్లో పాదులు వేస్తేనే దేశం ప్రగతిపథంలో జండా ఎగురవేస్తుంది మహిళల ప్రతిభాపాటవాలు ఇలలో..

Mar 8, 2021

నక్షత్ర తోట

ప్రతాప్ కౌటిళ్యా అతి మృదువుగా తాకిన పూల రెమ్మల స్పర్శలో

Mar 8, 2021

వెన్నెలలా పలకరించావు

వెలుగు ఎరుగని నిశీధి నేను వెన్నెలలా పలకరించావు నీవు

Mar 3, 2021

వర్షం

వర్షం

Mar 1, 2021

ఫీజుల మాయజాలం

ఫీజుల మాయజాలం

Feb 26, 2021

నేస్తం

నేస్తం

Feb 24, 2021

ఆనందం..

ఆనందం..

Feb 23, 2021

కుటుంబం

కుటుంబం

Feb 20, 2021

అందమైన పల్లె

అందమైన పల్లె

Feb 16, 2021

ప్రేమికుల రోజున ఏ రంగు గులాబి ఇవ్వాలి..

ప్రేమికులరోజు ప్రేమించే వారికి ఆ ప్రేమని తెలియచేయాలనుకుంటున్నా..

Feb 13, 2021

విద్య

విద్య

Feb 9, 2021