గెలుపు కోసం

పరిస్థితులు పగబట్టనీ.. పక్కవాళ్ళు ఛీ కొట్టనీ..

Jul 31, 2018

నేను "అమ్మ"ని

నేను "అమ్మ"ని (కవిత)

May 12, 2018

బాలలవనం ఒక అక్షరాలవనం

ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద కవులు సాహిత్య సేద్యం చేస్తున్నారు. ఎన్నో సంకలనాలు వేశారు. అందులో అమ్మపైన మాతృస్పర్శ, రైతుల

Apr 30, 2018

చైత్ర కుసుమాంజలి

వసంత ఋతువు తో కొత్త చిగురు కొత్త చిగురుతో కోయిలమ్మ పాట

Apr 27, 2018

ఉంటామరి - ఇకశలవు

ఓ విలంబి ఉగాది స్వాగతం, నీకు సుస్వాగతం

Apr 26, 2018

అమ్మభాష

అమ్మభాషయనిన, అమిత మక్కువ నాకు.

Apr 25, 2018

మధుమాసం

శిశిరమేలువాని శీతకన్ను వలన

Apr 24, 2018

ఉగాది కళ

పగలు, రాత్రుల మధ్య కరిగిపోయే కాలంతో

Apr 23, 2018

రా విలంబము లేక విళంబి రమ్ము

నిగ నిగల మావికొమ్మల చిగురులు తిని కోకిలమ్మ చేతములలరన్

Apr 21, 2018

నా తెలుగు భాష

నా తెలుగు భాష

Apr 20, 2018

తెలుగు గీము (ఇల్లు)

ముందు వాకిలలికి ముగ్గులిడు మగువ అంచురవిక వాణి - అమరెలంగ

Apr 19, 2018

నాలో భావం ఉసులాడినపుడు మది పలికిన భాష

ఊయల నందు... ఊసులాడిన పాప...

Apr 18, 2018

తెలుగు భాషా యోష

ద్రావిడంబున బుట్టి తప్పటడ్గులు వేసి కులికెను చిన్నారి తెలుగు బాల

Apr 17, 2018

విలక్షణ విళంబీ స్వాగతం

విలక్షణ విళంబీ! ఇక విలంబంచేయక

Apr 16, 2018

తేట తెలుగులోన మనం మాటాడితె - మాధుర్యం

అమ్మపలుకులోని ఆర్ద్రత తెలిసియు "మమ్మన్న" పిలుపుకై మంకు ఏల?

Apr 14, 2018

అంతం ఆంరంభానికి నాంది

పట్టువదలని కలం తెలుగింట తిష్టవేసిన

Apr 13, 2018

తెలుగు వెలుగు

నవనీతము నా భాష నవరసము నా భాష

Apr 12, 2018

ఉగాది పద్యకవిత

ఉగాది పద్యకవిత

Apr 11, 2018

అవతీర్ణ

అవతీర్ణ

Apr 10, 2018

షడ్రుచుల సమ్మేళనం

షడ్రుచుల సమ్మేళనం

Apr 9, 2018