నేటి కవిత్వం

నేటి కవిత్వం

Sep 1, 2020

కాలం నీడలో..

కాలం నీడలో..

Aug 29, 2020

ఇంకా ఊబిలోనే...!

ఇంకా ఊబిలోనే ఉండిపోయిండు...

Aug 28, 2020

ప్రేమ ఒక యుద్ధం...

ప్రేమ ఒక యుద్ధం

Aug 21, 2020

ప్రేమకి హారతవ్వనా

ప్రేమకి హారతవ్వనా

Aug 13, 2020

జీవిత సత్యం

జీవిత సత్యం

Aug 7, 2020

అలకకో లేఖ...

అలకకో లేఖ...

Aug 3, 2020

రాతిగుండెగల తాజమహల్!

రాతిగుండెగల తాజమహల్!

Jul 30, 2020

మా'నవ'త్వం

మా'నవ'త్వం

Jul 28, 2020

అనంతాల అనుభూతి

అనంతాలలో నువ్వు అర్దంతెలీని దూరంలో నేను ఒంటరిగా....

Jul 24, 2020

చల్ మోహనరంగ

చల్ మోహనరంగ

Jul 8, 2020

నన్నెక్కనివ్వండి బోను

నన్నెక్కనివ్వండి బోను

Jul 2, 2020

కవితాకోపం

కవితాకోపం

Jun 30, 2020

చెప్పుడు మాటలు

కలతలకే పెద్ద తల కల్పనకే కల ఈ చెప్పుడు మాట...

Jun 27, 2020

నీకోసం సిగరెట్ వెలిగించా!

నీకోసం సిగరెట్ వెలిగించా!

Jun 24, 2020

అలిగిన మేఘం...

అలిగిన మేఘం...

Jun 9, 2020

జ్ఞాపకానికి మరణం లేదు..

జ్ఞాపకానికి మరణం లేదు..

Jun 4, 2020

ఆ చల్లని సముద్రగర్భం

ఈ కవిత శీర్షిక వినగానే, ఈమధ్యకాలంలో ప్రతి వేదిక మీదా వినిపిస్తున్న గేయం గుర్తుకువస్తుంది.

May 22, 2020

సీతాకోకచిలుకలు

సీతాకోకచిలుకలు

May 14, 2020

కరోనాపై కవిత

చైనాయందుబుట్టి సకల దేశములకుబాకె అంతుచిక్కనట్టి వింతజబ్బు...

Apr 25, 2020