మా'నవ'త్వం

మా'నవ'త్వం

Jul 28, 2020

అనంతాల అనుభూతి

అనంతాలలో నువ్వు అర్దంతెలీని దూరంలో నేను ఒంటరిగా....

Jul 24, 2020

చల్ మోహనరంగ

చల్ మోహనరంగ

Jul 8, 2020

నన్నెక్కనివ్వండి బోను

నన్నెక్కనివ్వండి బోను

Jul 2, 2020

కవితాకోపం

కవితాకోపం

Jun 30, 2020

చెప్పుడు మాటలు

కలతలకే పెద్ద తల కల్పనకే కల ఈ చెప్పుడు మాట...

Jun 27, 2020

నీకోసం సిగరెట్ వెలిగించా!

నీకోసం సిగరెట్ వెలిగించా!

Jun 24, 2020

అలిగిన మేఘం...

అలిగిన మేఘం...

Jun 9, 2020

జ్ఞాపకానికి మరణం లేదు..

జ్ఞాపకానికి మరణం లేదు..

Jun 4, 2020

ఆ చల్లని సముద్రగర్భం

ఈ కవిత శీర్షిక వినగానే, ఈమధ్యకాలంలో ప్రతి వేదిక మీదా వినిపిస్తున్న గేయం గుర్తుకువస్తుంది.

May 22, 2020

సీతాకోకచిలుకలు

సీతాకోకచిలుకలు

May 14, 2020

కరోనాపై కవిత

చైనాయందుబుట్టి సకల దేశములకుబాకె అంతుచిక్కనట్టి వింతజబ్బు...

Apr 25, 2020

ఒక్కసారి ఆలోచించు

ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది కాని చావు ఏ సమస్యకి పరిష్కారం కాదు

Apr 24, 2020

ఆమని వెన్నెలలు

కొమ్మన కోయిలలు వరసన పాడితే

Apr 17, 2020

వీణా వాణి

నువ్వు సరిగా వినాలేగానీ నిశ్సబ్దంలోనూ

Apr 8, 2020

కైపు

కైపు

Feb 10, 2020

గుండె కింద కవిత్వ చెలమ

కవిత్వం రాయడానికి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా వర్క్ షాప్స్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అవును కవిత్వమంటే జీవిత అనుభవాల

Feb 5, 2020

జీవితం

జీవితం

Dec 30, 2019

క్షణమంటే...

క్షణమంటే...

Dec 23, 2019

బాల్య పుస్తకం

బాల్య పుస్తకం

Nov 15, 2019