ఒక్కసారి ఆలోచించు

ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది కాని చావు ఏ సమస్యకి పరిష్కారం కాదు

Apr 24, 2020

ఆమని వెన్నెలలు

కొమ్మన కోయిలలు వరసన పాడితే

Apr 17, 2020

వీణా వాణి

నువ్వు సరిగా వినాలేగానీ నిశ్సబ్దంలోనూ

Apr 8, 2020

కైపు

కైపు

Feb 10, 2020

గుండె కింద కవిత్వ చెలమ

కవిత్వం రాయడానికి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా వర్క్ షాప్స్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అవును కవిత్వమంటే జీవిత అనుభవాల

Feb 5, 2020

జీవితం

జీవితం

Dec 30, 2019

క్షణమంటే...

క్షణమంటే...

Dec 23, 2019

బాల్య పుస్తకం

బాల్య పుస్తకం

Nov 15, 2019

సూది గుడ్డు

ఒక ఊరిలో సూది, గుడ్డు, పేడ ఉంటారు. వాళ్లు ముగ్గురూ స్నేహితులు. ఒకసారి గుడ్డుకు జ్వరం వచ్చింటే, ఆసుపత్రికి బయలుదేరి పోతుంటుంది. దానికి సూది ఎదురౌతుంది. ’గుడ్డూ, గుడ్డూ ఎక్కడి కెళ్తున్నావ్?’ అంటే, ’నాకు జ్వరం...

Oct 31, 2019

దీపం.. జీవితం

ఒక్క దీపం.. చీకటిని చీల్చి కాస్త వెలుగుని పంచుతుంది.

Oct 29, 2019

ప్రియమైన నేస్తం

నేనున్నా నీకు అంటూ దగ్గరయ్యే మొదటి నేస్తం "అమ్మ " తోడూ నీడలా మన రక్షణ ఇచ్చే నిరంతర నేస్తం..

Oct 15, 2019

తెలుసా ....

తెలుసా ....

Oct 11, 2019

నీడలు!

నీడలు! నీడలు! చీకటి నీడలు! గాలిమేడలకు ఎగిరే గోడలు!

Sep 27, 2019

ఆకలి

ఆకలి! ఆకలి! తెరిచిన రౌరవ నరకపు వాకిలి!

Sep 20, 2019

చందురునికో దస్తావేజు

చందురునికో దస్తావేజు

Sep 13, 2019

వానల్లు కురవాలి వానదేముడా

వర్షాలు బాగా పండాలంటూ

Sep 7, 2019

అమ్మ ప్రేమ

అమ్మ ఆ పిలుపు మధురం, ఆ ప్రేమ స్వచ్ఛం..

Sep 4, 2019

మీ శాంతిని భగ్నంచేస్తాం!

అనురాగం అంబరమైతే ఆనందం అర్ణవమైతే మేం తోకచుక్కగా వస్తాం

Aug 20, 2019

చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా

చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా

Aug 2, 2019

శ్రమికజాతి

తర తరాల దరిద్రాల బరువులతో కరువులతో క్రుంగి క్రుంగి

Jul 19, 2019