శివుని సహస్ర నామాలు - 2

 

 

శివుని సహస్ర నామాలు - 2

 

101    కామః = కామము యొక్క స్వరూపము తానే అయినవాడు.
102    మంత్రవిత్ = మంత్రముల యొక్క మూలమును తెలిసినవాడు
103    పరమః = అందరికంటె ఉన్నతుడు
104    మంత్రః = మంత్ర స్వరూపము తానే అయినవాడు
105    సర్వభావకరః = సమస్తమైన మనస్సులను సృష్టించినవాడు
106    హరః = పాపములను హరించువాడు
107    కమండలుధరః = కమండలమును ధరించినవాడు
108    ధన్వీ = ధనుస్సు ధరించినవాడు
109    బాణహస్తః = చేతియందు బాణము ధరించినవాడు
110    కపాలవాన్ = కపాలమును చేత ధరించినవాడు
111    ఆశనిః = వజ్రాయుధము
112    శతఘ్నీ = శతఘ్ని అను ఆయుధమును ధరించినవాడు
113    ఖడ్గీ = ఖడ్గమును ధరించినవాడు
114    పట్టసీ = పట్టము అను పేరుగల ఆయుధమును చేతియందు ధరించినవాడు
115    ఆయుధీ = ఆయుధము కలవాడు
116    మహాన్ = గొప్పవాడు
117    స్రువహస్తః = హోమము చేసెడి పరికరమును చేత ధరించినవాడు
118    సురూపః = మంచి రూపము కలవాడు
119    తేజః = తేజము యొక్క స్వరూపము తానే అయినవాడు
120    తేజస్కరః = తేజస్సును కలుగజేయువాడు
121    నిధిః = ఐశ్వర్యమునకు మూల స్థానమైనవాడు
122    ఉష్ణీషీ = శిరస్త్రాణము కలవాడు
123    సువక్త్రః = మంచి ముఖము కలవాడు
124    ఉదగ్రః = అన్నిటికంటె ముందుండువాడు
125    వినతః = వినయము కలవాడు
126    దీర్ఘః = పొడవైనవాడు
127    హరికేశః = ఆకర్షణీయమైన కేశములు కలవాడు
128    సుతీర్థః = ఉత్తమమైన నదీ ఉదక స్వరూపమైనవాడు
129    కృష్ణః = నల్లని ఆకర్షణీయమైన స్వరూపము కలవాడు
130    సృగాలరూపః = నక్కయొక్క ఆకారము కలవాడు
131    సిద్ధార్థః = అన్ని ప్రయోజనాలను సాధించినవాడు
132    మృడః = భక్తులను ఆనందింపజేయువాడు
133    సర్వశుభంకరః = సమస్తమైన శుభములను కలుగజేయువాడు
134    అజః = పుట్టుక లేనివాడు
135    బహురూపః = అనేక విధాలైన రూపములు కలవాడు
136    గంగాధారీ = గంగను ధరించినవాడు
137    కపర్దీ = జటాజూటములు కలవాడు
138    ఊర్ధ్వరేతాః = ఊర్ధ్వముఖముగా ప్రవహించు రేతస్సు కలవాడు
139    ఊర్ధ్వలింగః = ఊర్ధ్వమైన లింగాకారము ధరించినవాడు
140    ఉర్ధ్వశాయీ = ఊర్ధ్వముగా నిద్రించువాడు
141    నభస్థలః = ఆకాస ప్రదేశమున ఉండువాడు
142    త్రిజటః = మూడు జడలు ప్రధానముగా కలవాడు
143    చీరవాసాః = నారచీరలు ధరించువాడు
144    రుద్రః = శత్రువులను దుఃఖపెట్టువాడు
145    సేనాపతిః = సైన్యమునకు అధిపతి
146    విభుః = అధిపతి
147    నక్తంచరః = రాత్రులందు సంచరించువాడు
148    అహశ్చరః = పగటియందు సంచరించువాడు
149    తిగ్మమన్యుః = తీక్షణమైన కోపము కలవాడు
150    సువర్చసః = మంచి కాంతి కలవాడు
151    గజహా = గజాసురుని చంపినవాడు
152    దైత్యహా = రాక్షసులను చంపినవాడు
153    కాలః = కాలము యొక్క స్వరూపమైనవాడు
154    లోకధాతా = లోకములను సృష్టించినవాడు
155    గుణాకరః = ఉత్తమ గుణములకు గనివంటివాడు
156    సింహశార్దూలరూపః = సింహము, పెద్దపులి రూపములలో ఉన్నవాడు
157    వ్యాఘ్రచర్మ అంబర ఆవృతః = పెద్దపులి చర్మమును వస్త్రముగా చుట్టుకొనియున్నవాడు
158    కాలయోగీ = కాలమును నియంత్రించినవాడు
159    మహానాథః = గొప్పవాడైన అధిపతి
160    సర్వకామః = సమస్తమైన కోరికల స్వరూపము తానే అయినవాడు
161    చతుష్పథః = అనేక మార్గముల కూడలి అయినవాడు
162    నిశాచరః = రాత్రులందు సంచరించువాడు
163    ప్రేతచారీ = ప్రేతభూతములయందు సంచరించువాడు
164    భూతచారీ = సర్వప్రాణులందు సంచరించువాడు
165    మహేశ్వరః = గొప్పవాడైన అధిపతి
166    బహుభూతః = అనేక రూపములలో ఉన్నవాడు
167    బహుధరః = అనేకమైన వాటిని ధరించువాడు
168    స్వర్భానుః = రాహురూపమున ఉన్నవాడు, స్వర్గమునకు వెలుగునిచ్చువాడు
169    అమితః = పరిమితి లేనివాడు
170    అగతిః = ఒకే విధమైన నడక లేనివాడు
171    నృత్యప్రియః = నాట్యములందు ప్రీతి కలవాడు
172    నిత్యనర్తః = ఎల్లప్పుడు నాట్యము చేయువాడు
173    నర్తకః = స్వయముగా నాట్యము చేయువాడు
174    సర్వలాలసః = అన్నిటియందు ఆసక్తి కలవాడు
175    మహాఘోరతపాః = గొప్పదైన కఠినమైన తపస్సు చేయువాడు
176    శూరః = పౌరుషము కలవాడు
177    నిత్యః = శాశ్వతమైనవాడు
178    అనీహః = కోరికలు లేనివాడు
179    నిరాలయః = స్థిరమైన గృహము లేనివాడు
180    సహస్రహస్తః = అనేకమైన (వేయి) హస్తములు కలవాడు
181    విజయః = విజయమును సాధించువాడు
182    వ్యవసాయః = ఎల్లప్పుడు ప్రయత్నము చేయువాడు
183    అతంద్రితః = తొట్రుపాటు లేనివాడు
184    అమర్షణః = దుష్టత్వమును కోపగించుకొనువాడు
185    మర్షణాత్మా = సహనముతో కూడిన ఆత్మకలవాడు
186    యజ్ఞహా = దక్షుని యజ్ఞమును నాశనము చేసినవాడు
187    కామనాశకః = మన్మథుని నశింపచేసినవాడు
188    విశ్వరూప = ప్రపంచ స్వరూపము తానే అయినవాడు
189    స్వయంశ్రేష్ఠః = తనంతట తానుగా ఉత్తముడైనవాడు
190    బలవీరః = బలము చేత పరాక్రమం కలవాడు
191    బలః = బలము కలవాడు
192    గణః = సమూహ స్వరూపమైనవాడు
193    గణకర్తా = ప్రమధాది గణములను సృష్టించువాడు
194    గణపతిః = ప్రమధాతి గణములకు అధిపతియైనవాడు
195    దిగ్వాసాః = దిక్కులు వస్త్రములుగా కలవాడు
196    కామః = కామము యొక్క స్వరూపము తానే అయినవాడు.