శివుని సహస్ర నామాలు - 1

 

 

శివుని సహస్ర నామాలు - 1

 

1    స్థిరః = సర్వకాలములందు నిలకడగా నుండువాడు,
2    స్థాణుః = ప్రళయకాలమునందును ఉండువాడు,
3    ప్రభుః = సమస్తమునకు అధిపతి,
4    భీమః = ప్రళయకాల భయమును కలుగజేయువాడు,
5    ప్రవరః = సర్వశ్రేష్టుడు,
6    వరదః = వరములనిచ్చువాడు,
7    సర్వాత్మా = సమస్తమైన ఆత్మలుతానే అయినవాడు,
8    సర్వవిఖ్యాతః = సర్వత్రా ప్రసిద్ధుడైనవాడు,
9    సర్వః = సమస్తము తానేఅయినవాడు,
10    సర్వకరః = సమస్తజగత్తులను చేయువాడు,
11    భవః = శివుని రూపంలో పుట్టినవాడు,
12    జటీ = జడలు ధరించినవాడు,
13    చర్మీ = వ్యాఘ్ర చర్మనును ధరించినవాడు,
14    శిఖండీ = శిఖలు ధరించినవాడు, నెమలి పింఛములను ధరించినవాడు,
15    సర్వాంగః = సమస్తమైన అవయవములతో పూర్ణమైనవాడు,
16    సర్వభావనః = సమస్త భావనల రూపమును తానే అయినవాడు.
17    హరః = సమస్త పాపములను హరించువాడు,
18    హరిణాక్షః = లేడికన్నులు వంటి కన్నులు కలవాడు,
19    సర్వభూతహరః = సమస్తప్రాణికోటిని హరించువాడు,
20    ప్రభుః = అధిపతి,
21    ప్రవృత్తిః = జీవనవిధానము తానే అయినవాడు,
22    నివృత్తిః = జీవనవిధాన నివారణము తానే అయినవాడు,
23    నియతః = నియమము యొక్క రూపము తానే అయినవాడు,
24    శాశ్వతః = నిత్యమైనవాడు
25    ధ్రువః = నిశ్వయ రూపము తానే అయినవాడు.
26    శ్మశానవాసీ = శ్మశానమునందు నివసించువాడు,
27    భగవాన్ = షడ్గుణ ఐశ్వర్యములు కలవాడు,
28    ఖచరః = ఆకాశమునందు సంచరించువాడు,
29    అగోచరః = కంటికి కనిపించనివాడు,
30    అర్దనః = తనలోనికి తీసుకొనువాడు,
31    అభివాద్యః = నమస్కరింప తగినవాడు,
32    మహాకర్మా = గొప్పదైన కర్మానుభవం తానేఅయినవాడు,
33    తపస్వీ = తపస్సుచేయువాడు,
34    భూతభావనః = ప్రాణికోటి భావన తానే అయినవాడు.
35    ఉన్మత్తవేష ప్రచ్ఛన్నః = పిచ్చివాని వేషంలో దాగియున్నవాడు,
36    సర్వలోక ప్రజాపతిః = సమస్తలోకములందలి ప్రజలను పాలించువాడు,
37    మహారూపః = గొప్పదైన ఆకారము కలవాడు,
38    మహాకాయః = గొప్పదైన శరీరము కలవాడు,
39    వృష రూపః = పుణ్య స్వరూపుడు,
40    మహాయశాః = గొప్ప కీర్తి కలవాడు.
41    మహాత్మా = గొప్పదైన ఆత్మయే తానైయున్నవాడు,
42    సర్వభూతాత్మా = సమస్త ప్రాణికోటి యొక్క ఆత్మల రూపం ధరించినవాడు,
43    శ్వరూపః = సమస్త విశ్వము యొక్క రూపము తానే అయినవాడు,
44    మహాహనుః = గొప్ప దవడలు గలవాడు,
45    లోకపాలః = లోకములను పరిపాలించువాడు,
46    అంతర్హితాత్మా = అదృశ్యమైన ఆత్మలు తానే అయినవాడు,
47    ప్రసాదః = అనుగ్రహించువాడు,
48    నీల లోహితః = నీలమైన కంఠము, ఎరుపు వర్ణము జటలు కలవాడు.
49    పవిత్రం = పరిశుద్ధమైన,
50    మహాన్ = గొప్పవాడు,
51    నియమః = నియమం తన స్వరూపమైనవాడు,
52    నియమాశ్రితః = నియమములను ఆశ్రయించియుండువాడు,
53    సర్వకర్మా = సమస్తమైన కర్మములు తానే అయినవాడు,
54    స్వయం భూతః = తనంతట తానుగా పుట్టినవాడు,
55    ఆదిః = సృష్టికి అంతటికీ మొదటివాడు,
56    నిధిః = అన్నిటికి మూలస్థానమైనవాడు.
57    సహస్రాక్షః = అనేకమైన కన్నులు కలవాడు,
58    విశాలాక్షః = విశాలమైన కన్నులు కలవాడు,
59    సోమః = చంద్రుని వంటివాడు,
60    నక్షత్రసాధకః = నక్షత్రాలకు వెలుగును కలుగజేయువాడు,
61    చంద్రః = చంద్రుని వంటివాడు,
62    సూర్యః = సుర్యుని వంటివాడు,
63    శనిః = సూర్యుని కుమారుడైన శని వంటివాడు,
64    కేతుః = కేతుగ్రహరూపం తానేఅయినవాడు,
65    గ్రహపతిః = గ్రహములను పాలించువాడు,
66    వరః = శ్రేష్టుడు.
67    ఆది = మొదలు,
68    అంతః = చివర,
69    లయకర్తః = ప్రళయములను సృష్టించువాడు,
70    మృగబాణార్పణః = మృగమువంటి ఇంద్రియములపై బాణము ప్రయోగించినవాడు,
71    అనఘః = పాపరహితుడు,
72    మహాపాతః = గొప్ప తపస్సు చేసినవాడు,
73    ఘోరతపాః = భయంకరమైన తపస్సు చేసినవాడు,
74    అదీనః = ప్రాధేయపడు స్వభావము లేనివాడు,
75    దీన సాధకః = బాధలలో ఉన్నవారిని రక్షించువాడు.
76    సంవత్సర కరః = సంవత్సర కాలమును సృష్టించినవాడు,
77    మంత్రః = మంత్ర స్వరూపము తానే అయినవాడు,
78    ప్రమాణం = ప్రమాణ స్వరూపుడు,
79    పరమంతపః = మహా ఉత్కృష్టమైన తపస్సు తానే అయినవాడు,
80    యోగీ = యోగనిష్ఠ యందున్నవాడు,
81    యోజ్యః = సంయోజనము చేయుటకు తగినవాడు,
82    మహాబీజః = గొప్ప ఉత్పత్తి కారకమైనవాడు,
83    మహారేతః = గొప్ప వీర్యము కలవాడు,
84    మహాబలః = గొప్పశక్తి కలవాడు.
85    సువర్ణరేతాః = అగ్నిరూపమై యున్నవాడు,
86    సర్వజ్ఞః = సమస్తము తెలిసినవాడు,
87    సుబీజః = ఉత్తమమైన ఉత్పత్తి కారకుడు,
88    బీజవాహనః = సమస్త సృష్టి ఉత్పత్తి కారకములను తెచ్చి ఇచ్చువాడు,
89    దశబాహుః = పది భుజాలు కలవాడు,
90    అనిమిషః = రెప్పపాటు లేనివాడు,
91    నీలకంఠః = నల్లని కంఠము కలిగియున్నవాదు,
92    ఉమాపతిః = పార్వతి భర్త
93    విశ్వరూప = ప్రపంచ స్వరూపము తానే అయినవాడు
94    స్వయంశ్రేష్ఠః = తనంతట తానుగా ఉత్తముడైనవాడు
95    బలవీరః = బలము చేత పరాక్రమం కలవాడు
96    బలః = బలము కలవాడు
97    గణః = సమూహ స్వరూపమైనవాడు
98    గణకర్తా = ప్రమధాది గణములను సృష్టించువాడు
99    గణపతిః = ప్రమధాతి గణములకు అధిపతియైనవాడు
100    దిగ్వాసాః = దిక్కులు వస్త్రములుగా కలవాడు