పరుగెత్తి పరుగెత్తి

పాదాలు నొప్పేమో

Sep 28, 2013

తాతయ్య పెళ్ళిరోజు

తాతయ్యకి మామ్మంటే పంచదార

Sep 26, 2013

చిన్నదాన

అందరాని కొమ్మపైన చుక్కనంటినట్టున్న

Sep 25, 2013

పరువంపు మేడలో

పౌష్యలక్ష్మీవోలె

Sep 24, 2013

గంగమ్మ

గలగల పారేటి సెలఎరువు నీవు

Sep 23, 2013

ఒక్కణ్ణి ఎక్కడని

వెదకేను నీ కొరకు

Sep 21, 2013

మెరుపుల అగ్ని

మబ్బు కురిసే చినుకు

Sep 19, 2013

జలపాతం

అంతెత్తు కొండపై నుండి

Sep 17, 2013

ఇనుప కమ్మీలపై

అందాల బాలా!

Sep 16, 2013

నా వల్ల కావడం లేదు నిన్ను అర్ధం చేసుకోవడం

ఏదో లోపం నా ప్రయత్నంలో

Sep 14, 2013

ఆమె ముందు

మోకరిల్లాను

Sep 12, 2013

కడలి తల్లి

పోగతేలిన కన్నుల కాంతిలేక

Sep 11, 2013

వన్నె వన్నెల చీర

లెన్నియో తెప్పించి

Sep 10, 2013

వినాయకునికో విన్నపం

మందహాసంబు

Sep 7, 2013

సూర్య చంద్రులె

సూర్య చంద్రులె

Sep 6, 2013

' పూర్ణమ్మ' లు కాకండి

నాడు కన్యాశుల్కం కాలనాగై కాటేసింది

Sep 5, 2013

కనులు వేయిగా జేసి

లక్షలను వెదజల్లి

Sep 4, 2013

రోజురోజుకీ పెంచేస్తూంటే

సినిమాలు లేకపోతే మానె చిరుజల్లుకురిస్తే చాలు

Sep 2, 2013

శాపం

ఎంత ' ఉక్కు' అయినా

Aug 31, 2013

ఓ కలమా' కాపాడు నన్ను

ఎందుకో నాకీ వ్యథ?

Aug 29, 2013