నమ్మకం

చెదిరిపోని జ్ఞాపకమై నిలిచి

Jun 1, 2013

చిరు చిరు నవ్వులు

మనసులు కలిసి మెలగండీ

May 31, 2013

చెలీ

ముఖం పై ముంగురులే

May 30, 2013

ఊడలు

మనిషికీ వ్యవస్థకూ

May 28, 2013

చిరునవ్వులతో

నీ గుండెల్లో గాయాలు ఎన్నున్నా

May 27, 2013

మానవుడు

తెల్లని మానవతా మందిరం

May 20, 2013

బాల్యం

బతుకంతా తీపి జ్ఞాపకాలుగా

May 18, 2013

మారిన దశ

మరో దిక్కున ఉదయించాల్సిందే

May 17, 2013

నమస్సు

రావూరి భరద్వాజకు

May 15, 2013

ఇదే నా మొదటి ప్రేమ లేఖ

జీవంపై ఒట్టేసి చెపుతున్నా

May 14, 2013

మనసు

బొమ్మల గుండెల్లోని ఆవేదనను

May 13, 2013

(తల్లి) ప్రేమంటే

ఆకలితో అల్లాడే పసి పాపకు

May 11, 2013

మనసు చిత్రాల నానీలు

పువ్వులే నవ్వులని

May 5, 2013

కాలం ఒక ప్రవాహం

మనిషి తన నీడల్ని వెతుకుతున్నాడు

May 3, 2013

మేడే నాటి ముభారకులు

ఆకాశం నుండి అమృతం దించి

May 1, 2013

శ్రీశ్రీకి అక్షర నివాళి

దేశ భవిత మీ చేతుల్లో

Apr 30, 2013

ప్రియా...నీ మనసు చెప్పింది

నాతో నువ్వు వుంటావని

Apr 27, 2013

జీవితం

నిరంతరం మృత్యువుతో పోరాటం

Apr 22, 2013

నువ్వంటే నాకిష్టం

నువ్వంటే నాకిష్టం

Apr 17, 2013

ఏయ్! నన్ను మన్నించవూ...

మంచినేస్తాన్ని వదులుకోవడం

Apr 16, 2013