పెరుగుతున్న దూరాలు......

పెరుగుతున్న దూరాలు......

Aug 2, 2013

నింగీ నేలా ఏకం చేస్తా

నింగీ నేలా ఏకం చేస్తా

Jul 31, 2013

మత్తు వదలరా మనిషీ

మత్తు వదలరా మనిషీ

Jul 30, 2013

ఆడపిల్ల - అమృతం

ఆడపిల్ల - అమృతం

Jul 29, 2013

మహిలో మహిళ

మహిలో మహిళ

Jul 27, 2013

నుదుటి అరుణిమ గాంచి

నుదుటి అరుణిమ గాంచి

Jul 25, 2013

ఈ ఉదయం నా హృదయం ఆర్తితో అర్దిస్తోంది!

ఈ ఉదయం నా హృదయం   ఆర్తితో అర్దిస్తోంది

Jul 25, 2013

క్షణమొక దినముగా

క్షణమొక దినముగా

Jul 24, 2013

అభినవ రాక్షసుడు

అభినవ రాక్షసుడు  

Jul 24, 2013

మెరుపులాంటి చూపులు

మెరుపులాంటి చూపులు

Jul 23, 2013

ఆలపిద్దాం ఆనందభైరవి

ఆలపిద్దాం ఆనందభైరవి

Jul 23, 2013

నా కళ్ళు

నా కళ్ళు

Jul 22, 2013

నా చరిత్ర

నా చరిత్ర  

Jul 20, 2013

అందాల హరివిల్లు

అందాల హరివిల్లు

Jul 19, 2013

కొత్త దనం

కొత్త దనం

Jul 19, 2013

నా కంటే బాగా తెలుసా నీకు?

నా కంటే బాగా తెలుసా నీకు?

Jul 18, 2013

బ్రహ్మనై మనసంత

బ్రహ్మనై మనసంత

Jul 17, 2013

వెన్నెల రాత్రి

వెన్నెల రాత్రి

Jul 16, 2013

ఒంటరితనం

ఒక్కక్షణమైనా భరించలేను.

Jul 15, 2013

స్నేహమా విడిపోకు నన్ను

స్నేహమా విడిపోకు నన్ను

Jul 13, 2013