మీ పిల్లల్లు ఏకాగ్రతతో చదవటంలేదా..? ఈ వీడియో చూపించండి...

ఎంత చదవాలనుకున్నా.. మీ మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుందా..? మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వకుండా ఏకగ్రతతో ఎలా ఉండాలి.. డాక్టర్ పూర్ణిమా నాగరాజ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం.  https://www.youtube.com/watch?v=DAZ-yKYEQ4k