ప్లేట్ పానిపురి తింటే 475 కాలరీస్ శరీరంలోకి చేరతాయి.