ప్రోటీన్స్, పీచుతో పొట్ట దగ్గర కొవ్వుని కరిగించవచ్చు..