అందమైన ఆడపిల్లలతో మాట్లాడలంటే

అని చెప్పి పకపక నవ్వుతూ

May 31, 2013

ఇద్దరు పల్లెటూరి రైతులు

ఇద్దరిలో ఒక రైతు ఒక అరటిపండు

May 30, 2013

భార్య మొహంలా ఉంటే నచ్చుతుంది

ముసిముసిగా నవ్వుతూ లోపలికి

May 28, 2013

నవ్వండి నవ్వించండి

సరదాగా కాసేపు

May 13, 2013

మర్యాద తెలిసిన పిల్ల

మర్యాద తెలిసిన పిల్ల

Mar 30, 2013

పెళ్ళికి ముందు

పెళ్ళికి ముందు

Mar 30, 2013

చిన్ని చిన్న దోశ

చిన్ని చిన్న దోశ

Mar 30, 2013

కాంతమ్మ రుసరుసలు

కాంతమ్మ రుసరుసలు

Mar 30, 2013