ఈ ఏడుపు ఇంక నా వల్ల కాదే !

రోజూ ఈ ఉల్లిపాయలు

Aug 19, 2013

పంచ్

పంచ్

Aug 19, 2013

రేడియో పిజ్జా..

ఇది చాలా రేటు గురూ

Aug 10, 2013

ఒక ఉదాహరణ చెప్పు

ఒక ఉదాహరణ చెప్పు

Jul 27, 2013

డైలీవేర్

డైలీవేర్

Jul 25, 2013

అమ్మగారు లేరయ్య

అమ్మగారు లేరయ్య

Jul 22, 2013

హాలో డార్లింగ్

హాలో డార్లింగ్

Jul 19, 2013

సీరియస్ గా తీసుకున్నా

ఆఫీసు నుండి లేటుగా

Jul 18, 2013

"రక్షించండీ....రక్షించండీ

"రక్షించండీ....రక్షించండీ

Jul 18, 2013

త్వరగా వచ్చేయ్

త్వరగా వచ్చేయ్

Jul 17, 2013

పిసినారి

పిసినారి

Jul 17, 2013

ఎవరున్నారు

 ఎవరున్నారు

Jul 17, 2013

నా న్న... అను

 నాన్న... అను

Jul 17, 2013

పగ తీర్చుకుంటా

ఒకేసారి చంపకు.

Jul 15, 2013

తెలుసుకొనే శక్తి వస్తే

మనిషికి భవిష్యత్

Jul 15, 2013

డాక్టర్

రాత్రిళ్ళు నిద్ర

Jul 15, 2013

చెప్పేస్తా

 చెప్పేస్తా

Jul 13, 2013

టూరిస్టు

టూరిస్టు

Jul 13, 2013

"ధర్మం చేయండి బాబూ"

"ధర్మం చేయండి బాబూ"

Jul 13, 2013

పళ్ళు వచ్చాయే

నీకెలా తెల్సు?

Jul 11, 2013