కాపాడింది మీరేనా?

మా అబ్బాయి

Jul 11, 2013

సినిమా కు వెళ్ళారట

ఆఫీసులో టైపిస్ట్ తో కలిసి

Jul 9, 2013

చెడ్డ వార్త

ఇప్పుడు నువ్వు

Jul 9, 2013

కంపెనీ రూల్స్

కంపెనీ రూల్స్

Jul 6, 2013

మాస్ ఏనుగులు

మాస్ ఏనుగులు

Jul 4, 2013

ఇలా ఉన్నాయేంటి ?

ఇలా ఉన్నాయేంటి ?

Jul 4, 2013

జోక్స్

జోక్స్

Jul 3, 2013

చిలిపి ప్రశ్నలు - చిలిపి సమాధానాలు.

చిలిపి ప్రశ్నలు - చిలిపి సమాధానాలు.

Jul 2, 2013

మీరు ఏం ఉపయోగిస్తారు?

మీరు ఏం ఉపయోగిస్తారు?

Jun 29, 2013

అందుకే డాడీ అంటున్నా

అందుకే డాడీ అంటున్నా

Jun 29, 2013

తెలుగులొనే మాట్లాడదాం.

తెలుగులొనే మాట్లాడదాం.

Jun 29, 2013

ఒక పాట పాడనా

ఒక పాట పాడనా

Jun 27, 2013

దేశాలు చూసాను తెలుసా...

దేశాలు చూసాను తెలుసా...

Jun 24, 2013

ఛీ ఛీ! వెధవ పొరుగు

ఛీ ఛీ! వెధవ పొరుగు

Jun 24, 2013

పెళ్ళికి ముందు ఒకరంటే ఒకరికి పిచ్చి

పెళ్ళికి ముందు ఒకరంటే ఒకరికి పిచ్చి

Jun 21, 2013

రెండు ఆవులు ఒకే చోట గడ్డి మేస్తున్నాయి.

రెండు ఆవులు ఒకే చోట గడ్డి మేస్తున్నాయి.

Jun 21, 2013

ఇష్టంలేని పెళ్లి

ఇష్టంలేని పెళ్లి

Jun 20, 2013

భర్త ప్రాణం తీసేది భార్యనే

చమత్కారంగా కన్నుగీటాడు

Jun 5, 2013

బంగారం ధర

మెడలో తాళి

Jun 3, 2013

కళ్ళజోళ్ళు

దూరపు వస్తువులు చూడటానికి

Jun 1, 2013