రాజేంద్రుడి వాడి, వేడి స్పీచ్

Publish Date:Apr 18, 2015‘మా’ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత కొత్త అధ్యక్షుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చాలా వాడిగా, వేడిగా మాట్లాడారు. ఆ పూర్తి స్పీచ్ ఇదిగో....


By
en-us Political News