'ఇవి' పెట్టండి మీ పిల్లలు లావెక్కరు, అనారోగ్యం రాదు !