సంక్రాంతి స్పెషల్ ముగ్గు.. సంక్రాంతి పండుగ దగ్గరపడుతున్న కొద్ది.. ఇంటి ముందు రంగు, రంగుల ముగ్గులు వెలుస్తుంటాయి. ఈ సంక్రాంతి సందర్బంగా రోజుకో రంగవల్లిని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. నేర్చుకోండి.. మీ ఇంటిముందు వేయండి.  

Deepawali Rangoli Design  

TeluguOne Sankranthi Rangavalli Muggulu Muggulu or Kolam Designs Indian Telugu Culture,Special Chukkala Muggulu 2014, TeluguOne Muggulu

The Modern 'Muggu' Rangoli for Sankranthi Gone are the days of following the traditional way of rangoli with dots and lines....the creative generations are bringing in much innovative methods and ideas even into Rangoli designs.....these ideas are complicated, sometimes easy, breathtaking, sometimes timetaking, yet always extremely beautiful. Some are using flowers only with just a basic usage of chalk or rice flour for the framework, Some are using storebought plastic stencils decorated with Kundans and colorful Stones, and Sometimes it is a combination of Zari and Sparkles.  Some are still following the circular rangoli pattern, some think of squares and Mehendi-like designs, some are doing it 'the Cutting-edge' way by chopping off the edges and creating quarter-circles. Very interestingly, some creative heads are using pebbles and vessels to draw cute little rangoli designs to impress!! I congratulate all these talented people who are extending their creative Rangoli hands to keep the unforgettable traditions, going on, impressively!! - Prathyusha Talluri

Diwali Special - Free hand Rangoli  

  శ్యామల

Sravana Maasam Special Muggu  

Ashtadalam Muggu Special     The Ashtadalam Muggu  is a high energy Muggu or design especially meant for Lakshmi Poojas. This Muggu is specifically drawn on Fridays and during the Shravana Masa Lakshmi Pooja day ,i.e. Varalakshmi Vratham day. This Geometric pattern is said to be so powerful that if your put this design in your Pooja room or Pooja Mandiram for 21 days with an intent for something that you wish for , it will happen. It requires no Pooja and all you have to do is just put this muggu. So for all those girls who want to get married or those who seek happiness, joy, a good job and prosperity should definitely  try this. It may seem slightly complicated but when you practice it regularly you will get the hang of it. Steps: 1. Put a dot in the center. 2. Put  5 tiny dots at the 8 corners. 3. Start joining the dots from the numbers 1–3 –5 – 2 – 4 and back to 1. The count would be 1-3-5-2-4-1. If you miss even one dot you will be able to make out when it goes wrong as the lines won’t join and would be uneven. 4. Repeat the same for all the remaining dots till you get the pattern of an 8 petal  Lotus. 5. You can add turmeric and saffron kumkum to enhance the beauty of this pattern. Wishing you all lovely ladies a Happy Varalakhshmi Vratham with the choicest of abundance and prosperity!

Sravana Maasam Special Muggu   Sraavana Maasam which is the fifth month of the Hindu calendar is considered one of the most important and auspicious months for the Hindus.Try this new Muggu/Rangoli for the First Friday of this Holy Month.

Rangoli Designs With Dots This is a traditional Rangoli design based on dots. First make the dots with a chalk on the floor and use them to guide you to draw the curlicues and patterns.