Facebook Twitter
అయ్యయ్యో నా మరది

అయ్యయ్యో నా మరది

 

అయ్యయ్యో నా మరది అయ్యో లక్ష్మణా
అడవిలో మీ అన్నకు అతి భారమాయే

బంగారు మాయలేడి అది ఒక్కటయ్యా
మన పర్ణశాలకు ఇటు వచ్చెనయ్యా
దాన్ని చూసినంతనె నే కోరగాను
విల్లునంబులు బూని తా బోయెనంట

హా లక్ష్మణ హా సీతా అనుచు మీ అన్న
తలబోవుచున్నాడు మరది లక్ష్మణ
గండభేరుండడవి పులులు సింహాలు
అడవిలో మీ అన్నకు అతి భారమాయె

అడవిలో మీ అన్నకు అతిభారమైతే
యుగములేకుండాను జగములే పొంగు
రాజ్యమతడు కోరకున్నను నీవు కోరగాను
ఇదినీకు న్యాయమా మరది లక్ష్మణా

ఏ యుగమందున ఏ జన్మమందు
ఎవరీ సతీపతుల నెడబాపియుండ్రి?