బీరకాయ కూర కొబ్బరి పాలతో

 

బీరకాయను మాములుగా వండుకుంటే అంత టెస్టీగా అనిపించకపోవచ్చు. అయితే అందులో కొద్దిగా పాలు పోసుకొని వండుకుంటే ఆ టెస్టే వేరుగా ఉంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ కూర ఎలా వండుకోవాలో ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకోండి...  
https://www.youtube.com/watch?v=CK_li5b3VXU