కథలు
ఆ వయసులో శారదమ్మ సిగ్గుతో చితికిపోయి
పోయింది అనితను తన కోడలిగా చేసుకుంటే
"వస్తే వస్తుంది. జీవితంలో కష్టపడి సంప
కవితలు
స్కూల్లో ర్యాంక్ వస్తే
లేనివాడికి ఇంట్లోకి
ఊరంతా స్థలాలే
హాయిగా నవ్వుకోండి
ఇదీ విశేషమేనా
ఈ నగరం లో ఇదే బెస్ట్ రెస్టారెంట్
ప్రెసిడెంట్ ఎవరో చెప్పు
పిల్లల కోసం
అతనికి, చక్కని తోట ఒకటి కనిపించింది. ఆ
నువ్వు తీసుకెళ్లి నీ చెల్లెలికి పోసే
ఏనుగు పూర్తిగా తయారై, రాజుగారిని అంబ
ఈపేజీ మీకోసం
యువ... ఇలా అనేక పత్రికలలో వివిధ హోదాలల
బహిర్ జీవితాలకు సంబంధించినది. ఒకటి ఖ
కానీ రంగనాయకమ్మ కథలు, నవలలతో పాటు ప్ర
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne