కథలు
"రమణరావును ఎంతమాత్రం చేసుకోకు. నా మాట
ఆమె అంతకముందు చిన్న చిన్న జ్వరాలకి, ప
స్నేహమంటే పువ్వుదీ...పరిమళానిదే. మొక్
కవితలు
బొమ్మల గుండెల్లోని ఆవేదనను మనం గ్రహ
పువ్వుల నవ్వుల జల్లుల్లారా వికసిం
ఆ పేజీల్లో, ఓ పేజీలో తన కిచ్చిననా మనస
హాయిగా నవ్వుకోండి
ఇదీ విశేషమేనా
ఈ నగరం లో ఇదే బెస్ట్ రెస్టారెంట్
ప్రెసిడెంట్ ఎవరో చెప్పు
పిల్లల కోసం
ఏనుగు పూర్తిగా తయారై, రాజుగారిని అంబ
ఉదయం వరకూ నేను ఇక్కడే ఉంటే మంబన్న చేత
ఒక సైకిల్ ఆయప్ప వచ్చి, టమోట కాయ మీదుగా
ఈపేజీ మీకోసం
మీ నేస్తం ఎదురుచూపులకు కాలం చెల్లింద
కాంతారావు. వీరి కథలు మధ్యతరగతి వాళ్ల
. అది అతని మనసులో గాఢంగా ముద్రించబడుత
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne