కథలు
ఎక్కిచీకట్లో కదులుతూ దూరంగా పార్క్
అతను లేకపోవడమూ జరిగాయి. ఆమెతో నాకు పద
మిత్రమా! ఇంకా ఒక పుస్తకముంది మూడువార
కవితలు
నీ ప్రతి అవసరానికి నేనున్నాను నిద్ర
వయ్యారపు వీణలలో యమునలు కురిసిదంటే
మనుష్యులకే రక్షణ అవసరం వేల సంవత్సరా
హాయిగా నవ్వుకోండి
ఇదీ విశేషమేనా
ఈ నగరం లో ఇదే బెస్ట్ రెస్టారెంట్
ప్రెసిడెంట్ ఎవరో చెప్పు
పిల్లల కోసం
అపుడు కోయిలకు ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేద
"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి
. ’అయ్యో, ఆకాశం విరిగిపడుతోంది, నువ్వూ
ఈపేజీ మీకోసం
అందంగా కథకు అలంకరించి సంతోషించారు. ఆ
పరిశోధకునిగా, భాషావేత్తగా, విమర్శకు
బ్యాంకు వాళ్ల అప్పుతీర్చగా నారప్పకు
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne