కథలు
ఆ రోజంతా హడావుడి. కొలీగ్స్ లో ఎవరిదో ప
కానీ కిష్టిగాడంటే ఎంత అసహ్యమో శంకరం
"అమ్మా, చిట్టితల్లీ నా మాట వినమ్మా! నే
కవితలు
పెదాలు సాగదీసి ఎలా నవ్వుతుందో
నీలా నింగి వాన కురిపిస్తేనే
కావిళ్ళు భాగ్యాల
హాయిగా నవ్వుకోండి
ఇదీ విశేషమేనా
ఈ నగరం లో ఇదే బెస్ట్ రెస్టారెంట్
ప్రెసిడెంట్ ఎవరో చెప్పు
పిల్లల కోసం
రాత్రిపూట ఒంటరిగా తమ ఇంటికొచ్చిన రామ
రెండూ న్యాయంకోసం మరో దయ్యం దగ్గరికి
ఇంతలో చీకటి పడింది. ’ఎట్లా’ అనుకుంటు
ఈపేజీ మీకోసం
ఏమి తెలియని పసి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆనందాన్
అతను పెట్రేగిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంట
ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నాడని తన
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne