దంత సమస్యలు రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..?