ఇంతకీ నానేటి సెపుతున్నాఅంటే... ఏట్నేదు-1

Publish Date:Nov 5, 2013

Advertisement

 

“నానేటి సెపుతున్నానో ఎవులికీ అరదం కాట్నేదనే, నాను సాన కష్టపడి ఈ మాత్రం బాస నేర్సుకొని గలగలా మీడియా ఓళ్ళతో మాటాడేతున్నా. అయినా ఈ ఎర్రిబాగుల జనాలకి అరదం కానేకపోతే నానేటిసేసేది? నాను ఓ పాలి అదేదో జెరమనీ దేసమాట! ఆడికి కూడా ఇమానం ఎక్కి ఎగురకుంటా ఎల్లినా. అదేదో వోకుసు యాగనట ఆ కార్ల కంపెనీ వోల్లకి కూడా నానేటి సెప్పినానో సానా సక్కగా అరదం అయిపోనాది. నాను అంత ఏటబ్బా.. అది.. ఆ.. 'రిసుకు' తీసుకు సంద్రాలు దాటెల్లి వత్తే.. నానేదో ఆ కార్ల కంపెనీ పేరు సెప్పి 11 కోట్లు నొక్కేసినానన్నట్లు జనాలు ఓ.. ఒక్కటే బుగ్గలు నొక్కేసుకొన్నారోలబ్బ! సొమ్ములు పోనాయి మరేటి సేతం? అని నానంటే జనాలు ఓ.. ఒకటే ఇకఇకలు పకపకలు. అంతకీ నానేదో పెద్ద జోకేసినట్లు."

 

"నా మాటినుకొని నవ్వినవ్వి సచ్చినారు జెనాలు. సస్తే సావనీ! ఆనక మళ్ళీ ఆల్లు  నాజోలికి రానేదు..నాను కూడా ఆ వోకుసు యాగన్ యవ్వారం సంగతి మరి కదపనేదు. గాని నా దుక్కం ఆల్లు అలా నవ్వినందుకు గాదు. పొట్ట సింపితే అచ్చరం ముక్కనేకపోయినా నాను కూడా ఇమానాలు ఎక్కి డిల్లీ ఎల్లిపోతున్నానా? అక్కడ మన బాస రానోల్లకి కూడా నాను సెప్పింది ఎంచక్కా అరదం అయిపోద్ది. గానీ ఇదేటి ఇడ్డూరం బాబు? నాను ఇంత సక్కగా ఇడమరిసి తెనుగులో సెపుతున్నామన జనాలకి నా మాటలేటీ సరిగ్గా ఎందుకు అరదం కాట్నేదో నాకరదం కాట్నేదు. మరి నాను సెపుతున్నగొప్ప గొప్ప ఇసయాలు అరదం సేసుకొనే గ్యానం జనాలకి నేదనుకోవాలా? నేకపోతే అసుమంటోల్లకి ఇసుమంటి యవ్వరాల గురించి సెప్ప కూడదనే గ్యనం నాకే నేదనుకోవాల్నా? ఏటో ఏటి అరదం కాట్నేదు నాకు."

 

"అన్నట్లు మరిసా... ఇంతకీ నానెవరో మీకు సెప్పనే నేదు గదా... నాను.....అయినా నా పేరు సెప్పుకోమంటే మా సెడ్డ నామోషీగా ఉంది మరి."

 

"ఈడ ఆ ముక్కెమంతిరి ఓ...ఏదో సమేకం...సమేకం.. అని ఏటేటో మాటాడి సెక్కరం తిప్పేతున్నానని ఓ...ఒకటే ఇదయిపోతున్నాడు. పాపం! ఆయనకి తెనీకుండా నాను డిల్లీలో కూకోని అంతకంటే పెద్ద సెక్కరమే గిరగిర తిప్పేతున్నా. గాని ఆ సంగతి పాపం ఆ ఎర్రిబాగులోడికి తెనీదు. ఆ.. ఇంతకీ నా పేరేటో సెప్పనే నేదు కదూ...రేపు ఈ రాష్ట్రం ఇడిపోతే ముక్కె మంతిరయిపొయ్యేటోడిని..ఇంకా నాపేరు నాను సెప్పుకోకపోతే మీకు అరదం గాకపోతే నాకు మా సెడ్డ సిరాకు."

By
en-us Political News