మనం చూసే దృష్టి మారితే ఆనందం మీతోనే!

పచ్చకామెర్లవాడికి లోకమంతా పచ్చగా కనిపిస్తుందని పెద్దలంటారు. నిజానికి అందులో నిజం లేదు. పచ్చకామెర్లవాడికి కూడా లోకం మామూలుగానే కనిపిస్తుంది. కానీ పెద్దలు అలా ఎందుకన్నారు? దృష్టి స్వచ్ఛంగా ఉంటే... ప్రపంచమంతా స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుందని చెప్పడానికే పెద్దలు ఆ మాట అన్నారు. దృక్కోణం వక్రంగా ఉంటే... రాముడు కూడా రావణాసురుడుగా కనిపిస్తాడు. అందుకే.. దుమ్ముపట్టిన దృష్టితో చూడకండి. స్వచ్ఛమైన దృష్టితో చూడండి.. లోకమంతా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే... ఇక్కడున్న లింక్ ని ఓ సారి క్లిక్ అనిపించండి.   https://www.youtube.com/watch?v=2Z5LCBfZRpw