ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏకాగ్రత పెంచుకోండి..

ఏకాగ్రత ఉంటే ఎంత కష్టమైన పనినైనా సాధించవచ్చు అని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే మన లక్ష్య సాధనకే కాదు.. ఆనందంగా ఉండటానికి కూడా ఏకాగ్రత దోహాదపడుతుందట. అది ఎలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=R9Rzmx2qEaM