బిల్వాష్టకంతో పరమేశ్వరుడిని సోమవారాల్లో

 

పూజిస్తే?

 

Bilwa Ashtakam Lord Shiva. Lord Shiva is usually worshiped with Bilva Leaves in the Shiva Bilvashtakam on karthika masam Monday's.

 

త్రిదళం త్రిగుణాకారం - త్రినేత్రంచ త్రియాయుధం!

త్రిజన్మ పాపసంహారం - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

త్రిశాఖై ర్భిల్వపత్రైశ్చ - హ్యచ్చిద్రైతహ కోమలై శ్శుభై:!

శివపూజాం కరిష్యామి - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

అఖండబిల్వపత్రేణ - పూజిథ నందికేశవరే !

శుధ్ధంతి సర్వపాపేభ్యం: - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

సాలగ్రామ శిలా మేకం - జాతు విప్రాయ యేర్చయేత్ !

సోమయఙ్ఞ మహాపుణ్యం - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

దంతికోటి సహస్రాణి - వాజసేయశతాని చ !

కోటికన్యా మహాదానం - ఏకబిల్వం శివార్పణం

 

 

Bilwa Ashtakam Lord Shiva. Lord Shiva is usually worshiped with Bilva Leaves in the Shiva Bilvashtakam on karthika masam Monday's.

 పార్వత్య స్వేదతోత్పన్నం - మహాదేవస్య చ ప్రియం !

బిల్వవృక్షం నమస్యామి - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య - స్పర్శనం పాపనాశనం !

అఘోర పాప సం హారం - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ - మధ్యతో విష్ణురూపిణే !

అగ్రత శ్శివరూపాయ - ఏకబిల్వం శివార్పణం.

బిల్వాష్టక మిదంపుణ్యం - య: పఠే చ్చివచన్నిధౌ!

సర్వపాపవినిర్ముక్త: - శివలోక మవాప్నుయాత్

బిల్వాష్టకంతో పరమేశ్వరుడిని సోమవారాల్లో పూజిస్తే అనుకున్న కార్యాలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. సోమవారాలతో పాటు కార్తీక మాసంలో శివుడిని బిల్వాష్టకంతో పూజించే వారికి సకల సంపదలు చేకూరుతాయని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

 


More Enduku-Emiti