Rating:             Avg Rating:       499 Ratings (Avg 2.90)

ఆడవాళ్ళకే కన్నీళ్లు ఎందుకు వస్తాయి

ఆడవాళ్ళకే కన్నీళ్లు ఎందుకు వస్తాయి

" కావేరి...ఆడవారికే కన్నీళ్ళు వస్తాయి. మగవారికి ఎందుకు రావు ?" అమాయకంగా

అడిగింది గీత.

" నదులన్నీ ఆడవాళ్ళ పేర్ల మీదేగా ఉన్నాయి. అందుకే మనకీ కన్నీళ్లు " అని

చమత్కారంగా చెప్పింది కావేరి.

" ఆ..." ఆశ్చర్యంగా నోరు తెరిచింది గీత.