పీనాసి ప్రేమికుడు

పీనాసి ప్రేమికుడు

" మన అమ్మాయి మరీ ఇంత పీనాసిని ప్రేమిస్తుందనుకోలేదు " అని భర్తతో చెప్పింది

భార్య.

" ఏం చేశాడేమిటి ? " అని అడిగాడు భర్త.

" కార్దు మీద ప్రేమలేక వ్రాసాడు. అది కూడా పక్కవాడి దగ్గర అప్పుతీసుకొని కొన్నాడట..."

అని చెప్పింది భార్య.

" హహహహ..." అని నవ్వుతూ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ భర్త.