గోవింద నామాలు

 

Information on Lord Venkateswara Govinda Namam. Sri Venkateswara Govinda Namalu in Telugu TeluguOne Devotional

 

శ్రీనివాస గోవిందా, శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా, భక్తవత్సల గోవిందా, భాగవతప్రియా గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||1||

నిత్యనిర్మల గోవిందా, నీలమేఘశ్యామా గోవిందా, పురాణపురుష గోవిందా, పుండరికాక్ష గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||2||

నందనందన గోవిందా, నవనీత చోర గోవిందా, పశుపాలక శ్రీ గోవిందా, పాపవిమోచన గోవిందా;
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||3||

శిష్టపాలక గోవిందా, కష్టనివారణ గోవిందా, దుష్టసంహార గోవిందా, దురిత నివారణ గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||4||

వజ్రమకుటధర గోవిందా, వరాహమూర్తి గోవిందా, గోపీజనప్రియ గోవిందా, గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||5||

దశరధనందన గోవిందా, దశముఖ మర్దన గోవిందా, గోపీజనప్రియ గోవిందా, గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||6||

మత్స్యకూర్మా గోవిందా,మధుసూదనహరి గోవిందా, వరాహ నృసింహ గోవిందా, వామన భృగురామ గోవిందా;|

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||7||

బలరామానుజ గోవిందా, భౌద్ధకల్కి గోవిందా, వేణుగానలోల గోవిందా, వేంకటరమణా గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||8||

సీతానాయక గోవిందా, శ్రితపరిపాలక గోవిందా, ఆద్ర పోషక గోవిందా, ఆది పురుష గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||9||

 

Information on Lord Venkateswara Govinda Namam. Sri Venkateswara Govinda Namalu in Telugu TeluguOne Devotional

 

అనాధ రక్షక గోవిందా, ఆపద్భాంధవ గోవిందా, కరుణాసాగర గోవిందా, శరణాగత నిదే గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||10||

కమలదళాక్ష గోవిందా, కామిత ఫలదా గోవిందా; పాపవినాశక గోవిందా, పాహిమురారే గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||11||

శ్రీ ముద్రాంకిత గోవిందా, శ్రీ వత్సాంకిత గోవిందా; ధరణీనాయక గోవిందా, దినకరతేజా గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||12||

పద్మావతిప్రియ గోవిందా, ప్రసన్నమూర్తీ గోవిందా, అభయమూర్తి గోవిందా, ఆశ్రిత వరద గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||13||

శంఖచక్రధర గోవిందా, శాoగగదాధర గోవిందా, విరజాతీరస్థ గోవిందా, విరోధిమర్ధన గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||14||

సాలగ్రామ గోవిందా, సహస్రనామా గోవిందా, లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా, లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||15||

కస్తూరితిలక గోవిందా, కాంచనాంబర గోవిందా, గరుడవాహన గోవిందా; గానలోల గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||16||

వానరసేవిత గోవిందా, వారధిబంధన గోవిందా; అన్న దాన ప్రియ గోవిందా, అన్నమయ్య వినుత గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||17||

ఆశ్రిత రక్ష గోవిందా, అనంత వినుత గోవిందా, వేదాంత నిలయ గోవిందా, వేంకట రమణ గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||18||

 

Information on Lord Venkateswara Govinda Namam. Sri Venkateswara Govinda Namalu in Telugu TeluguOne Devotional

 

ధర్మ స్థాపక గోవిందా, ధన లక్ష్మి ప్రియ గోవిందా, స్త్రీ పుం రూప గోవిందా, శర్వాణీ నుత గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||19||

ఏకస్వరూప గోవిందా, లోక రక్షక గోవిందా, వేంగమాంబనుత గోవిందా, వేదాచల స్థిత గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||20||

వజ్ర కవచ ధర గోవిందా, వసుదేవ తనయ గోవిందా, వైజయంతి ధర గోవిందా, వేంకట నాయక గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||21||

బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా, బిక్షుక సంస్థుత గోవిందా, బ్రహ్మాండ రూప గోవిందా, భక్త రక్షక గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||22||

నిత్య కళ్యాణ గోవిందా, నీర జనాభా గోవిందా, హతీ రామ ప్రియ గోవిందా, హరి సర్వోత్తమ గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||23||

జనార్థన మూర్తి గోవిందా, జగత్ పతీ హరి గోవిందా, అభిషేక ప్రియ గోవిందా, ఆపన్నివారణ గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||24||

రత్న కిరీట గోవిందా, రామానుజనుత గోవిందా, స్వయం ప్రకాశ గోవిందా, సర్వ కారణ గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||25||

నిత్య శుభ ప్రద గోవిందా, నిత్య కళ్యాణ గోవిందా, ఆనంద రూప గోవిందా, ఆద్యంత రహిత గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||26||

ఇహ పర దాయక గోవిందా, ఇభ రాజ రక్షక గోవిందా, పరమ దయాలో గోవిందా, పద్మనాభ హరి గోవిందా;
|
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||27||

 

Information on Lord Venkateswara Govinda Namam. Sri Venkateswara Govinda Namalu in Telugu TeluguOne Devotional

 

గరుడాద్రి వాస గోవిందా, నీలాద్రి నిలయా గోవిందా, అన్జనాద్రీస గోవిందా, వృషభాద్రీసా గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||28||

తిరుమల నాయక గోవిందా, తులసీమాల గోవిందా, శేషాద్రి నిలయ గోవిందా, శ్రేయోదాయక గోవిందా, |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||29||

శాంతాకారా గోవిందా, వైకుంఠ వాసా గోవిందా, బ్రుగుముణి పూజిత గోవిందా, రమాది రహిత గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||30||

బ్రహ్మాండ రూప గోవిందా, పుణ్య స్వరూప గోవిందా, శ్రీ చక్ర భూషణ గోవిందా, శ్రీ శంఖ రంజిత గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||31||

నందక ధారి గోవిందా, ఇరు నామ ధారి గోవిందా, భాగ్య శీతల గోవిందా, భక్త వత్సల గోవిందా; |
;గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||31||

పద్మావతీస గోవిందా, పద్మ మనోహర గోవిందా, ఆనంద నిలయ గోవిందా, ఆనంద రూపా గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||32||

నాగేంద్రభూషణ గోవిందా, మంజీర మండిత గోవిందా, తులసిమాలప్రియ గోవిందా, ఉత్పమాలాంకృత గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||33||

దివ్య సుదేహ గోవిందా, శ్రీ రమా లోల గోవిందా, శ్రీ స్మిత వదన గోవిందా, శ్రీ నిర్మలా కార గోవిందా; |

గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||34||

మహేంద్ర వినుత గోవిందా, మహాను భావా గోవిందా, మహలక్ష్మి నాధ గోవిందా, శ్రీ వెంకటేశ గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||35||

శ్రీ విశ్వ తేజా గోవిందా, శ్రీ గిరి నిలయ గోవిందా, నిర్గుణ రూప గోవిందా, తిరుమల వాస గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||36||

 

Information on Lord Venkateswara Govinda Namam. Sri Venkateswara Govinda Namalu in Telugu TeluguOne Devotional

 

శ్రీ వరద రూప గోవిందా, అభయ ప్రదాయ గోవిందా, యోగీంద్ర వన్య గోవిందా, తిరు వెంకటాద్రీస గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||37||

కృపాసాగర గోవిందా, శరణ సుందర గోవిందా, పుణ్య స్వరూప గోవిందా, శ్రీ పురుషోత్తమ గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||38||

గోకుల కృష్ణ గోవిందా, గరుడ వాహన గోవిందా, శ్రీ గాన లోల గోవిందా, శ్రీ చంద్ర హాస గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||39||

నారాయణాచ్యుత గోవిందా, గోవింద నామా గోవిందా, శ్రీ విష్ణు దేవా గోవిందా, శ్రీ దామోదర గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||40||


శ్రీ నారసింహ గోవిందా, శ్రీ రామచంద్ర గోవిందా, శ్రీ కృష్ణ మూర్తీ గోవిందా, శ్రీ వెంకటేశా గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||41||


శ్రీ రాగ రంజిత గోవిందా, కళ్యాణ మూర్తి గోవిందా, మలయప్ప రూపా గోవిందా, సర్వ మత సమ్మత గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||42||


వేద రక్షకా గోవిందా, వేద స్వరూపా గోవిందా, వేదోద్ధారా గోవిందా, వేద పురుష గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||43||


శ్రీ కమలా ప్రియ గోవిందా, కళ్యాణ ప్రియ గోవిందా, కమనీయ వదన గోవిందా, రమణీయ నామ గోవిందా; |
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||44||


అంజనాద్రీస గోవిందా, గరుడాద్రి వాస గోవిందా, నీలాద్రి నిలయ గోవిందా, శ్రీ వెంకటేశ గోవిందా;
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా;
గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా, ఏడుకొండలవాడా వెంకటరమణా గోవిందా గోవిందా;
వడ్డీకాసులవాడా వెంకటరమణా గోవిందా గోవిందా, ఆపద మొక్కులవాడా అనాధ రక్షకా గోవిందా గోవిందా;
ఆపద మొక్కులవాడా అడుగడుగు దండాలవాడా
గోవిందా గోవిందా, గోవిందా హరి గోవిందా, వేంకట రమణా గోవిందా. ||45||


More Venkateswara Swamy