ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా యముడితో ముగ్గురు

ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా యముడితో ముగ్గురు

ప్రతి బుధవారం '' ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా '' అంటూ స్పెషల్ గా మిమ్ముల్ని నవ్విస్తున్న

ఈ శీర్షిక ఈ వారం కూడా " యముడితో ముగ్గురు " అంటూ నవ్వించడానికి రెడీ అయి

వచ్చింది. మరి ఆలస్యం ఎందుకు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా అంటూ చదువుకొని హాయిగా

నవ్వుకోండి. ఈ శీర్షిక మీద మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ తెలియజేయగలరు.

 

3 women yamadharmaraj deggariki vellaru.

 

1st : nenu peliki munde boy frnd ki kiss icha..

yama : nuvu narakam ki velu..

 

2nd : nen pelli tarwata ma husband ki matrame kis icha..

yama : nuvu swarganiki velu..

 

3rd : nen peli mundu, tarwata, evarki kis ivaledu..

yama : ayithe nuvu na rum ki vellu.