Rating:             Avg Rating:       455 Ratings (Avg 3.00)

తండ్రి మాటను గౌరవించిన కొడుకు

తండ్రి మాటను గౌరవించిన కొడుకు

“ ఒరేయ్ కిట్టు...నువ్వు నా జేబులో నుండి వంద రూపాయలు దొంగలిస్తున్నప్పుడు నీ

అంతరాత్మ అది తప్పని చెప్పలేదా ?” అడిగాడు తండ్రి.

“ చెప్పింది డాడీ.కానీ చెప్పుడు మాటలు వినోద్దని నువ్వే చెప్పావు కదా !” తెలివిగా

చెప్పాడు కిట్టు.

“ఆఁ...” ఆశ్చర్యంగా నోరు తెరిచాడు తండ్రి.