Rating:             Avg Rating:       660 Ratings (Avg 2.97)

క్లాస్ టీచర్ జోక్

క్లాస్ టీచర్ జోక్

“ సార్ ! మిమ్ముల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుగా వుంది !” అన్నాడు వంశీ.

“ అందుకే, స్కూలుకి నెలలో 29 రోజులు సెలపు పెట్టకుండా రోజూ రమ్మనమనేది.”

అన్నాడు మాస్టార్.

“ ఇంతకి నేను మిమ్ముల్ని ఎక్కడ చూశానబ్బా !” అని ఆలోచిస్తుండగా, మాస్టార్

కల్పించుకుని " నేనేరా మీ క్లాస్ టీచర్ ని " అన్నాడు కోపంగా.