తీరిగ్గా ఉన్నావ్

 

లలిత : ఏం శాంతి తీరిగ్గా ఉన్నావ్ ఈరోజు బియ్యం ఏరే పని లేదా ?
శాంతి: అబ్బే ఈ రోజు నాకాపని లేదు
లలిత : ఏం రాళ్ళు లేవా ?
శాంతి: నేను ఈరోజు ఉపవాసం నాకు వంట లేదు
ఆయనకి మాత్రమే వంట...!!!