శ్రీలక్ష్మీ ప్రాప్త్యార్థ గణేశస్తుతి

 

Great Mantras of Ganesha and Lakshmi must on diwali

 


ఓం నమో విఘ్నరాజాయ సర్వసౌఖ్య ప్రదాయినే !
దుష్టదారిద్ర్య వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే !!
లంబోదరం మహావీర్యం నాగయజ్ఞోప శోభితమ్ !
అర్థచన్ద్రధరం దేవం విఘ్న వ్యూహ
వినాశనమ్ !!
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రోం హ్రః హేరంబాయ
నమో నమః
సర్వసిద్ధి ప్రదో సిత్వం సిద్ధి బుద్ధి ప్రదోభవః
చిన్తితార్థ ప్రదస్త్వం సతతం మోదక ప్రియః
సిన్దూరారుణ వస్త్రైశ్చ పూజితో వరదాయకః
ఇదం గణపతి స్తోత్రం యః పఠేత్ భక్తిమాన్ నరః
తస్యదేహంచ గేహంచ స్వయం లక్ష్మీర్న
ముచ్యతి !!

 

Great Mantras of Ganesha and Lakshmi must on diwali

 

ముద్గల పురాణోక్త
ణేశన్యాసం
దక్షిణ హస్తే వక్రతుండాయ నమః
వామహస్తే శూర్ప కర్ణాయ నమః
ఓష్ఠే విఘ్నేశాయ నమః
సంపుటే గజాననాయ నమః
దక్షిణ పాదే లంబోదరాయ నమః
వామపాదే ఏకదంతాయ నమః
చిబుకే బ్రాహ్మణస్పతయే నమః
దక్షిణ నాసికాయాం వినాయకాయ నమః


Great Mantras of Ganesha and Lakshmi must on diwali


వామనాసికాయాం జ్యేష్ఠరాజయ నమః
దక్షిణ నేత్రే కపిలాయ నమః
వామనేత్రే కపిలాయ నమః
దక్షిణ కర్ణే ధరణీ ధరాయ నమః
వామకర్ణే ఆశాపూరకాయ నమః
నాభే మహూదరాయ నమః
హృదయే ధూమ్రకేతవే నమః
లలాటే మయూరేశాయ నమః
దక్షిణ బాహౌ స్వానన్ద వాస కారకాయ నమః
వామబహౌ సచ్చిత సుఖధామ్నే నమః


More Lakshmi Devi