నవ్వితీరాల్సిందే.. అంతే...

Publish Date:Feb 26, 2015

 

నవ్వడం ఒక యోగం.. ఈ క్రింద వున్న పది నిమిషాల నిడివి వున్న వీడియో చూస్తే మీకు నవ్వే యోగం పడుతుంది. ఎంత సీరియస్ మ్యాన్ అయినా సరే, తెలుగు సినిమా కామెడీ సీన్లు చూస్తే నవ్వి తీరాల్సిందే.. అంతే...


By
en-us Political News