పండంటి బిడ్డ కావాలంటే ఈ సూత్రాలు పాటించాల్సిందే...