తిథి
స్వస్తి శ్రీ విళంబి నామ సం|| ఫాల్గుణమాసం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు; తిథి: పంచమి రా: 8.01వరకు; నక్షత్రం: విశాఖ ఉ: 7.03 వరకు; వర్జ్యం: ఉ: 10.05 నుంచి 12.41 వరకు దుర్ముహూర్తం: మ : 12:46 - 1:34 వరకు, మ: 3:11 - 3.59వరకు; రాహుకాలం: ఉ. 7.50 - 9.21వరకు