కడుపుతో వున్నప్పుడు తలనోప్పి తీవ్రంగా రావచ్చు కొందరికి..