కడుపుతో వున్నప్పుడు నడుము నెప్పి వస్తే.. జాగ్రత్త పడాలి...