సరస్వతీదేవి స్తోత్రం

 

సరస్వతీదేవి స్తోత్రం

 

 

సరస్వతీ నమ స్తుభ్యం సర్వదేవీ నమో నమః |
శాంతరూపే శశిదరే సర్వయోగే నమో నమః ||
నిత్యానందే నిరాదారే నిష్కళాయే నమో నమః |
విద్యాధరే విశాలక్షీ శుధ్దజ్ఞానే నమో నమః ||
శుద్ద స్పటిక రూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః |
శబ్ద బ్రహ్మ చతుర్హస్తే సర్వసిద్దై నమో నమః ||
ముక్తాలంకృత సర్వాంగై మూలాదారే నమో నమః |
మూలమంత్ర స్వరూపాయై మూలశక్యై నమో నమః ||
మనోన్మని మహాయోగే వాగీశ్వరీ నమో నమః |
వాగ్మ్యైవరద హస్తాయై వరదాయై నమో నమః ||
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభ్ర వస్త్రాన్వితా |
యా వీణా వరదండ మండిత కరా యా శ్వేత పద్మాసనా ||
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభి ర్దేవ్యై స్సదా పూజితా |
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా ||
దోర్భి ర్యుక్తా చతుర్భిః స్పటిక మణి నిభై రక్ష్మాలా స్తదానా |
హస్తే నైకేన పద్మం సిత మపి చ శుకం పుస్తకం చాపరేణ ||
భాసా కుందేందు శంఖస్ఫటిక మణి నిభా భాసమానా సమానా |
సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా ||
సురాసురైస్సేవిత పాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయ పుస్తకా |
విరించి పత్నీ కమలాసన స్థితా సరస్వతీ నృత్యుతు వాచిమే సదా ||
సరస్వతీ సరసిజ కేసర తపస్విని సిత కమలాసినీ ప్రియా |
ఘనస్తనీ కమల విలోల లోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ ||
వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః |
గుణదోష వివర్జిన్యై గుణదీప్యై నమో నమః ||
సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః |
సంపన్నయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞేతే నమో నమః ||
యోగానార్య ఉమాదైవ్యై యోగానందే నమో నమః |
దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః ||
అర్ధచంద్ర జటాధారి చంద్ర బింబే నమో నమః |
చంద్రా దిత్య జటాధారి చంద్ర బింబే నమో నమః ||
అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః |
అణీమాద్యష్ట సిద్దాయై ఆనందాయై నమో నమః ||
జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞాన మూర్తే నమో నమః |
నా శాస్త్ర స్వరూపాయై నా రూపే నమో నమః ||
పద్మదా పద్మవంశా చ పద్మ రూపే నమో నమః |
పరమేష్ట్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశిని ||
మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
బ్రహ్మ విష్ణు శివాయై చ బ్రహ్మణార్యై నమో నమః ||
కమలాకర పుష్పా చ కామరూపే నమో నమః |
కపాలి కర్మ దీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః ||
ఫలశ్రుతి:
సాయం ప్రాతః

పఠేన్నిత్యం షాణ్మాసాత్సిద్ది రుచ్యతే |
చోర వ్యాఘ్ర భయం పఠ్యతాం శృణ్వతా మపి ||
ఇట్థం సరస్వతీ స్తోత్ర మగస్త్యముని వాచకం |
సర్వసిద్ది కరం నృణాం సర్వపాప ప్రణాశనం ||

(ఇతి శ్రీ అగస్త్య మునిప్రోక్త సరస్వతీ స్తోత్రమ్ సమాప్తం)