పూర్ణమదం పూర్ణమిదం

పూర్ణమదం పూర్ణమిదం

Jul 19, 2016

‘ఏడు’చావులే

‘ఏడు’చావులే

Jul 11, 2016

వద్దు ఏదీ వద్దు...

వద్దు ఏదీ వద్దు...

Jul 6, 2016

సమాజవాది

సమాజవాది

Jul 5, 2016

మీరు క్యూలో ఉన్నారు

మీరు క్యూలో ఉన్నారు

Jun 29, 2016

వాన కురిస్తే...

వాన కురిస్తే...

Jun 28, 2016

ని’స్వార్థం‘

ని’స్వార్థం‘

Jun 20, 2016

పరోపకారార్ధం...

పరోపకారార్ధం...

Jun 15, 2016

అమ్మ

అమ్మ

Jun 14, 2016

ఎన్నెన్ని కబుర్లో లేఖల లోకంలో

ఎన్నెన్ని కబుర్లో లేఖల లోకంలో

Jun 10, 2016

‘అతి’ వాస్తవం (కవిత)

‘అతి’ వాస్తవం (కవిత)

Jun 7, 2016

సౌందర్య ’మది‘

సౌందర్య ’మది‘

May 30, 2016

చిరువన్నెల చిత్రాంగి

చిరువన్నెల చిత్రాంగి

May 25, 2016

స్త్రీధనం (కవిత)

స్త్రీధనం (కవిత)

May 23, 2016

‘ఏకాఖి’ (కవిత)

‘ఏకాఖి’ (కవిత)

May 17, 2016

చిన్నదాని వలపుల వెల్లువ (కవిత)

చిన్నదాని వలపుల వెల్లువ (కవిత)

May 16, 2016

పితృదేవోభవ (కవిత)

పితృదేవోభవ (కవిత)

May 9, 2016

జననీ జనకులు (కవిత)

జననీ జనకులు

May 6, 2016

సరిలేరు నీకెవ్వరు (కవిత)

సరిలేరు నీకెవ్వరు (కవిత)

May 2, 2016

పరిసర ప్రభావం (కవిత)

పరిసర ప్రభావం (కవిత)

Apr 29, 2016