నేను కొనబోయే ఆవు కథ

నువ్వు తీసుకెళ్లి నీ చెల్లెలికి పోసేస్తావా? ముందు నిన్నేం చేస్తానో చూడు" అని గర్జిస్తూ, భర్త తన చేతికందిన మూకుళ్లనూ

Sep 16, 2014

నేనే రాజవుత

ఏనుగు పూర్తిగా తయారై, రాజుగారిని అంబారీమీద ఎక్కించుకొని, కోట తలుపులు తెరిచి, ముందుకు ఉరికింది. ఎదురుగా పులీ

Aug 26, 2014

ఎవరు గొప్ప

ఉదయం వరకూ నేను ఇక్కడే ఉంటే మంబన్న చేతిలో నాకు పరాజయం తప్పదు" అనుకొని తెలవారకనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు

Aug 12, 2014

కన్నీళ్ల ఉల్లిగడ్డ

ఒక సైకిల్ ఆయప్ప వచ్చి, టమోట కాయ మీదుగా సైకిల్ని పోనిచ్చాడు. తక్కిన ముగ్గురూ జరిగినదానికి చాలా బాధపడ్డారు

Aug 5, 2014

అవ్వ-కోయిల

అపుడు కోయిలకు ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడది చాలా ఆత్రంగా తన మిత్రుడయిన కుందేలు దగ్గరికి వెళ్ళింది

Jul 22, 2014

పరుగో పరుగు

. ’అయ్యో, ఆకాశం విరిగిపడుతోంది, నువ్వూ పరుగెత్తు’ అని ఉరుకెత్తింది కుందేలు.

Jul 2, 2014

రాజు మంగలి

వెండి గిన్నెను సంచిలో పెట్టుకొని మంగలి వెళ్ళి పోయినాడు. ఇంటికి పోయిన తరువాత మంగలికి భయం వేసింది

Jun 25, 2014

కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ

చేపలకూర అనగానే నక్కమదిలో ఆశ ఎక్కువైంది. 'తప్పకుండా వస్తాను.

Apr 8, 2014

అయ్యో పాపం కుయ్యో మొర్రో

"నాకు రాదు. నాకు రాదు" అన్నది కోయిల పిల్ల. "చెప్పింది చేస్తారా లేదా?

Apr 1, 2014

పేర్లతో తిప్పలు

పట్టించుకొనే వాడు కాదు. ఎవరో ఒకర్ని వెతికి మరీ భోజనానికి తెచ్చేవాడు

Mar 25, 2014

కాకి - కోరిక

దీని రంగు, అరుపు చూసిన మిగిలిన పక్షులు, జంతువులు బిత్తరపోయాయి

Mar 18, 2014

తెనాలి రాముని చిత్రకళ

ఒక వ్యక్తి పక్కకుతిరిగి నిలబడ్ద చిత్రాన్ని చూసిన రామలింగనికి "రెండో

Mar 11, 2014

కాకమ్మ - పిచుకమ్మ

అప్పుడు కాకమ్మ పిచుకమ్మ దగ్గరకు వచ్చి... "పిచుకమ్మా... ! పిచుకమ్మా...!

Mar 4, 2014

దేవుడు విన్నాడు

తను ఎంచక్కా వేరే రంగుకు మారిపోతే ఎంతబాగుండును?

Feb 18, 2014

వెంట్రుకలు పూడిశిన కథ

అప్పుడు ఏనుగు దారి చూపిందట.

Feb 11, 2014

కాయలతో కథ

ఈతకాయంత ఇంట్లో జొరబడి, తాటికాయంత తాళం పగులగొట్టి

Jan 28, 2014

మాట వినని దయ్యం!

సమయంలేదు! వానలోనే వాగును దాటి తీరాలి!'

Jan 21, 2014

కోతి ఉపవాసం

చూడండి, తోట ఎంతబాగున్నదో దేవుని మీద మనసు పెట్టడానికి

Dec 31, 2013

దయ్యం

రాత్రిపూట ఒంటరిగా తమ ఇంటికొచ్చిన రాముతో సోము అన్నాడట, "ఒరేయ్ రామూ

Dec 17, 2013

కీలుగుర్రం

రెండూ న్యాయంకోసం మరో దయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళాయి. ’రాజు వేటాడుతున్న

Dec 10, 2013