కుండ బిర్యాని
Author : TeluguOne
Preparation Time : 10
Cooking Time : 12
Yield : 4
4.0 Stars based on 291 : Reviews
Published On : January 20, 2021
Recipe Category : Non-Vegetarian
Recipe Type : Solo Dish
Total Time : 25
Ingredient : Kunda Biryani
Description:

Kunda Biryani

Recipe of కుండ బిర్యాని

Kunda Biryani

Directions | How to make  కుండ బిర్యాని

 

కుండ బిర్యాని